Mördarsnigeln - statistik i Sverige

Statistik om mördarsnigeln

Fler än 3'400 trädgårdsentusiaster i Sverige har berättat för oss om sina erfarenheter av mördarsniglar, eller den spansk skogssnigel som den egentligen heter.

Problemet är uppenbart, många rapporterar om att de plockar och dödar tusentals sniglar i veckan, andra att de gett upp att odla helt och hållet. Några skriver att de i alla fall tillfälligt har fått kontroll på problemet.

Här följer en sammanställning av svaren på vår enkät och slutsatser från undersökningen. Klicka på bilderna för att se dem större.

Stort tack till alla som bidragit genom att svara på vår enkät!

Stor variation över landet

Mördarsniglar per län

Drygt 7 av 10 svarande anger att de har mördarsniglar i sin odling. Men variationerna över landet är stora.

I Blekinge och Stockholms län svarar fler än 9 av 10 att de har mördarsniglar, i Jönköpings län och på Gotland knappt 6 av 10. I Norra mellansverige (Gävleborg, Dalarna, Värmland) svarar hälften att de har mördarsniglar. Högre upp i landet blir det mycket färre andel som har snigelproblem.

Mördarsniglarnas utbredning över landet, enligt enkäten

Mördarsniglar per odlingszon

Snigel-utbredningen följer Sveriges odlingszoner, med zon 2 och 3 som de absolut hårdast drabbade. Zon 1, som normalt är torrare och varmare än zon 2 och 3, har en något lägre andel drabbade.

Det är viktigt att komma ihåg att odlingszonerna varierar inom länen. Det förklarar sannolikt att Jönköpings län (med det Småländska höglandet) har en lägre andel snigeldrabbade jämfört med till exempel Östergötland och västra Götalands län, trots att de ligger ungefär lika högt upp i landet.

Gotland är också mindre drabbat än andra län med samma växtzoner, några av enkätsvaren funderade på om det kanske regnar för lite eller att sniglarna inte trivs lika bra med den kalkrika marken på Gotland.

Mördarsniglarnas utbredning per odlingszon, enligt enkäten

Några enstaka? Eller tusentals mördarsniglar?

Av de snigeldrabbade angav 3 av 4 att de har 'ganska många' eller 'massor' mördarsniglar. 'Massor' är såklart ett subjektivt svar, men kommentarerna visar att det ofta handlar om tusentals sniglar och att man, trots idogt dödande, inte ser någon tydlig minskning av beståndet.

Det är färre i zon 1 som anser att de har stora snigelangrepp, jämfört med zonerna 2-5.

1 av 4 anser alltså att de bara har enstaka eller några få sniglar i sin trädgård. Det är värt att tänka på här är att våra svenska skogssniglar och mördarsnigeln är svåra att skilja åt. I trädgårdar med enstaka sniglar kan det kanske i några fall vara våra inhemska arter som kommit in i trädgården och inte mördarsniglar. Vid rejäla snigelproblem är det däremot mycket troligt att det är den invasiva arten som härjar.

Enstaka eller massor av mördarsniglar, enligt enkäten (zon 1-5)

Är 2021 ett 'snigelår'?

Många skriver att det är ovanligt många sniglar 2021, andra att det är färre sniglar 2021 än de sett tidigare år. En svarande från Jönköpings län skrev att "förra året (2020) plockade jag lite mer än 35'000 sniglar, i år bara 4-5'000", medan ett svar från Uppland tyckte att det var "ovanligt många mördarsniglar i år men även extremt mycket åkersnigel och pantersnigel". Det verkar helt enkelt vara stora variationer över landet, troligen kopplade till lokal nederbördsmängd och temperatur. Några sena frostnätter i maj kan till exempel göra underverk.

Flera kommenterar också att det finns ovanligt många åkersniglar i år, och att de skapar lika mycket problem på växterna som mördarsnigeln. Även vinbergssnäckor är vanliga men inte lika stort problem för odlingarna.

Bekämpning av mördarsniglar

De flesta snigeldrabbade utför någon slags bekämpning. Många anser att det är tröstlöst och många kommenterar att de i princip gett upp, och begränsar sin odling till växter som mördarsniglarna inte verkar tycka så mycket om, till exempel lök och potatis.

Vi frågade i enkäten vilken typ av bekämpning den drabbade utförde och den mest använda metoden är att helt enkelt plocka och döda sniglarna. Det är dock ett Sisyfos-arbete, och det är svårt att begränsa angreppet genom att enbart använda en metod. Enkäten visar också att många plockar i kombination med andra metoder.

Knappt 1 av 10 snigeldrabbade har valt att inte alls bekämpa sniglarna. Många uppger att de helt enkelt gett upp ("sniglarna vann"), andra väljer att försöka samexistera utan att bekämpa.

Läs mer om att bekämpa mördarsniglarna.

Användning av olika metoder att bekämpa mördarsnigeln, enligt enkäten (zon 1-5)

Plocka och döda sniglarna

Att samla ihop och döda sniglarna är den absolut vanligaste metoden för bekämpning av mördarsnigeln, drygt 7 av 10 snigeldrabbade i zon 1-5 i vår enkät använder den metoden. Många klipper eller hugger ihjäl sniglarna, men många använder också till exempel saltlösning, ättikslösning eller andra sätt att ha ihjäl sniglarna. Några skriver också att de helt enkelt plockar upp sniglarna och slänger ut dem ifrån sin trädgård, utan att döda dem.

Järn-preparat

Den näst vanligaste metoden, enligt enkäten, är att använda olika typer av järn-preparat. Det finns järnfosfat-medel att köpa för snigelbekämpning, men många använder också järnsulfat. Drygt var tredje snigeldrabbad i zon 1-5 använder järn-preparat, de flesta kombinerat med att också plocka o döda sniglar manuellt.

Nematoder

Att sprida nematoder är ett effektivt sätt att bekämpa sniglarna, speciellt om det görs enligt den 'norska' metoden. Men nematoder används väldigt sparsamt enligt vår enkät, endast en av 20 uppger att de använder preparaten. Kanske beror det på att det 2021 har varit svårt att få tag på nematoder, de importeras från Storbritannien. En annan orsak är troligen att det är en dyr metod.

Barriärer

En snigelbarriär är ju egentligen inte en bekämpning, men i alla fall ett sätt att försöka minska skadorna från mördarsnigeln. I enkäten kom många olika tips om barriärer, till exempel att strö aska, bikarbonat, ättika, torkad mynta, kaffesump, chili, vitlöksvatten, kastanjevatten, salt eller kalk kring sina odlingar. Ett problem med de metoderna är såklart att man måste strö ut sitt preparat igen om det regnat. Meningarna går också isär om de olika preparaten, om de är effektiva eller inte.

Salt som barriär tycks vara effektivt, någon nämner att de strör en 5cm bred kant med tösalt kring sin trädgård, ytterligare en nämner att sedan de börjat salta vägen så har deras problem minskat. Men salt är självklart inte bra för jorden och odlingarna, och det behöver saltas igen efter regn.

Koppartejp verkar vara effektivt ibland men inte alltid. Att måla vattenglas på sin barriär verkar kunna hindra snigeln från att krypa över. Ibland. Äggskal och andra vassa material fungerar ibland.

En fysisk barriär, till exempel fönsterbleck fastspikade på pallkragar, verkar vara en ganska säker metod att slippa sniglar i sin odling. Ofta kompletterar man barriären med till exempel koppartejp eller vattenglas.

Flera som har mindre snigelproblem funderar också på om de paddor och igelkottar som de har förmånen att ha i sin trädgård hjälper till med bekämpningen.

Vad är mest effektivt?

I enkäten fanns möjlighet att kommentera hur effektiv man tycker bekämpningen är. Det är två metoder som genomgående har mycket positiva kommentarer - ankor och robotgräsklippare.

De som har möjlighet att ha frigående ankor eller höns i sin odling säger att det i praktiken löst deras snigelproblem. Många med robotgräsklippare säger också att det väsentligt minskat problemet. Olika snigelpreparat, järn eller nematoder, fungerar också bra men kräver att man är systematisk och att man upprepar behandlingen.

Pantersnigeln - bra eller dåligt?

Många noterar att de också har panter/leopardsnigel i sina trädgårdar, men åsikterna om dem går isär. Vissa anser att pantersnigeln hjälper till att hålla ner antalet mördarsniglar, andra att pantersnigeln är lika glupsk som mördarsnigeln och att de lever sida vid sida utan problem och till och med verkar para sig med varandra.

Vi har inte hittat stöd i forskningen att pantersnigeln väsentligt skulle bromsa eller hindra mördarsnigel-etableringar, eller att pantersnigeln skulle döda friska mördarsniglar. Däremot äter de sannolikt snigelägg, som de flesta andra sniglar gör.

Kommunen bidrar till spridning, men ingen hjälp att få

Flera enkätsvar anger att deras angrepp börjat efter att kommunen gjort någon slags ingrepp i närmiljön, till exempel vid anläggning av bullervall eller väg. Det handlar då ofta om jord-massor som kommit från snigeldrabbade kommunala jord-tag. Kommunala komposter och kyrkogårdar tycks också vara spridningshärdar och det tycks inte pågå någon nämnvärd snigelbekämpning på dessa.

Många efterfrågar ett nationellt helhetsgrepp och att kommuner eller myndigheter åläggs att bekämpa på sina marker och att bistå markägarna. Man nämner till exempel subventionerade preparat (nematoder eller järn-preparat) eller att kommunerna kunde ha kampanjer och uppmuntra till bekämpning (tex donera en slant till Röda korset eller Barncancerfonden för varje hink med döda sniglar).

Om enkäten

Enkäten 'Har du mördarsniglar i din trädgård' utfördes under perioden 22a augusti-27e september 2021. 3'564 svar kom in, av dessa sorterades 114 svar bort som dubbletter, baserat på den IP-adress som registrerats med svaret. Totalt har alltså 3'450 svar ingått i statistiken.

Flest svar (2'931 st) kom från zon 1-5. Beräknat utifrån del av folkmängd så kom flest svar från Södermanlands, Västmanlands och Gotlands län, och lägst antal svar utifrån folkmängd var det från Stockholms län.

De svarande hittade till enkäten antingen via nyhetsbrevet från Gecko Trädgårdsbutik, via vår hemsida, eller via en annons på Facebook riktad till trädgårdsintresserade över hela landet.

Det är värt att tänka på att andelen snigeldrabbade i statistiken troligen är något överskattad, fler av de med snigel-problem har troligen valt att svara, än de utan sniglar i sin odling.

Sprid gärna resultaten!

Gecko Trädgårdsbutik har upphovsrätten till denna artikel men vi ser gärna att statistiken sprids, som information eller i opinionsbildande syfte. Hela artikel är därför publicerad under licensen Creative Commons CC BY 4.0.

Licensen betyder att du kan kopiera, bearbeta och återpublicera informationen förutsatt att du anger källan med en länk till antingen denna sida, till vår kunskaps-sida om mördarsniglar, eller till vår hemsida (www.gecko.se).

För egen bearbetning och egna presentationer av resultatet har vi skapat en nedladdningsbar fil med statistiken (Excel). Glöm inte att ange källan, enligt CC BY 4.0.

Vill du ha en bild utan vår logga, en högupplöst bild eller diskutera någon av våra slutsatser? Kontakta oss på hej@gecko.se.

Vad tycker du?

Hela denna text är upphovsrättsskyddad av Gecko Trädgårdsbutik. Citera oss gärna, men ange då källan med en länk till denna sida.